Historie školy

Chválenická škola je jednou z nejstarších škol v širokém okolí. Její historie spadá do roku 1700. Z dochovaných kronik, se dovídáme, že chválenická škola byla již v roce 1700 na spadnutí. Škola stála u starého kostela a byla ze dřeva. Jak vypadala, není nikde psáno ani nakresleno.

Se stavbou současné školy se začalo v roce 1827. Základní kámen k budově byl slavnostně položen v přítomnosti patrona školy Christiána hr. Waldsteina a jeho rodiny 29. května 1827 a do zimy byla škola pod krovem. Základní kámen je umístěn v rohu k faře v popředí školy a je v něm zasklená skříňka s pamětní listinou a běžnými mincemi. Roku 1829 byla škola dostavěna a 30. listopadu téhož roku vysvěcena. Bylo při ní zřízeno pomocnické místo a prvním pomocníkem učitelským byl syn Matěje Breychy Josef, který před tím byl už dva roky učitelským pomocníkem ve Šťáhlavech. Matěj Breycha působil ve Chválenicích 32 let. Josef Breycha ve škole působil po svém otci Matějovi 29 let do roku 1871. S ním jako učitelští pomocníci na škole působili Václav Lukas ze Šťáhlav a Josef Holub ze Spáleného Poříčí. Jako podučitelé Mikuláš Jaňour rod. Z Chlustiny u Žebráka, Václav Vondrák a Antonín Benedikt Breycha. Tito první učitelé byli odkázáni podle tehdejších zvyklostí na školné, jež poplatníci platili podle 3 tříd. Jedni platili týdně 1 krejcar, druzí 1,5 krejcaru a ostatní 2 krejcary. Školné ze všech 8 tehdy sem přiškolených obcí činilo 146 zlatých a 37.5 krejcaru. Mimo to měl učitel příjmy za službu kostelnickou a varhanickou. Později byli poplatníci rozděleni na 6 tříd, takže platili školné od 1 krejcaru do 5,5 krejcarů, což činilo ročně 413 zlatých 37 krejcarů. Od obcí dostával učitel z obecního jmění jako paušál za chudé 10 zlatých 50 krejcarů. Za kostelní služby býval učitel odměňován výhradně naturáliemi, dostával tzv. posnopné, které mu sedláci, pololáníci i chalupníci v předepsaném množství odváděli.

Škola měla čtyři třídy a do budovy se vcházelo osmi venkovními schody umístěnými téměř uprostřed budovy. Před budovou rostly ovocné stromy a po levé straně schodiště byl postaven pomník padlým občanům v 1. světové válce.

Až v roce 1957 byl vchod upraven do dnešní podoby. Rovněž okna byla rozšířena.

Jako zajímavost uvádíme počty žáků, kteří do školy v minulosti chodili z okolních obcí. Z dochovaného záznamu v roce 1848 je vidět, že do školy chodily děti ve věku 6-12 let z těchto vesnic:

Z Chválenice 41 dětí

Z Losiné 30 dětí

Ze Selčan 26 dětí od roku 1921 se píše ze Želčan

Z Nebílovského Borku 23 dětí

Z Nezbavětic 37 dětí

Z Vlčtejna 16 dětí

Od září 1902 přestaly do školy docházet děti z Volešné. V Nezvěsticích byla otevřena nová škola. Školní rok 1918 začínal 15. září a končil 31. července službami Božími v kostele sv. Martina. Od roku 1919 do dneška školní rok začíná 1. září a končí 30. června.

Ve školním roce 1893-1894 bylo ve škole v I. třídě 50 dětí, ve II. třídě 79 dětí, ve III. třídě 81 dětí a ve IV. třídě 88.

1. listopadu 1896 byl ve škole zřízen hospodářský pokračovací kurs, ve spojení s obecnou školou ve Chválenicích. K návštěvě se přihlásilo24 žáků, většinou jinochů již dospělých. Vyučovalo se každou neděli od 9.00 do 12.00 a každý čtvrtek od 13.00 do 16.00 hod.

Tělocvik za příznivého počasí provozovali učitelé s dětmi venku. Za nepříznivého počasí ve třídách. Jak a co mohly děti cvičit ve třídách s 88 dítky, není uvedeno.

Od roku 1897 učil ve škole Adolf Čeček z Plzně.

Od školního roku 1905 -1906 zavedl řídící učitel Antonín Benedikt Breycha tzv. slavnost stromovou. Vždy v polovině dubna žactvo sázelo stromy v okolí obce. Do roku 1910 bylo vysázeno 245 stromů, převážně darovaných. Každému sázení předcházela mše svatá za přítomnosti školní rady, ve které byli zástupci všech obcí přiškolených, včetně faráře.

Žactvo bylo vedeno k pobožnosti do konce vlády císařské. Každý den před zahájením školy chodilo do kostela a třikrát za rok se zpovídalo panu faráři ze hříchů (krádeží, lhaní, ubližování ostatním.

Oslava Dětského dne probíhala vždy 2. Prosince k uctění památky nastupujícího c. a k. apoštolského Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.

Posledním zápisem ve školní kronice dne 31. srpna 1910 odcházel na trvalý odpočinek odstupující řídící učitel Antonín Benedikt Breycha a na jeho místo nastupuje 28. února1911 definitivní řídící učitel ze Střížovic Vilém Benedikt Breycha.

V roce 1912 byla celá střecha školy pokryta novými taškami a háky, okénka opatřena skleněnými zákryty a opraveny komíny.

V roce 1940 provádělo žactvo v hodinách ručních prací chlapeckých a tělesné výchovy v jarních a podzimních měsících úpravu obecního ladem ležícího pozemku „Na Roupíně.“ Středem pozemku byla založena cesta, kterou děti vysypávaly pískem.

ZAJÍMAVOSTI ŠKOLY

Elektrické světlo ve škole

Místní školní rada rozhodla, že v roce 1923 bude do školy zavedeno elektrické osvětlení. Čtyři žárovky do tříd a chodby a tři žárovky do bytu řídícího učitele. Elektrické zavedení provedla bezvadně firma elektrotechnický závod Františka Česala z Blovic.

Úbytek žactva

Již v roce 1925 z pěti přiškolených obcí přibylo pouze 5 šestiletých dětí, což je důsledkem 1. Světové války. S povolením místní školní rady bylo přijato pro tento školní rok pouze 11 dětí.

Vyučování vaření

Od 15.2.1926 bylo pro žákyně 8. Ročníku zavedeno vyučování vaření. Vařilo se vždy jednou za 14 dní v pátek odpoledne v kuchyni řídícího učitele.

Zákaz užívání tabulek

Dne 5. Října 1926 výnosem zemské školní rady byl vydán zákaz užívání břidlicových tabulek. Nahrazeny byly psacím papírem, z důvodů zdravotních, vyučovacích i vychovatelských.

Přístavba kabinetu

V roce 1929 byl vybudován v hospodářském stavení na dvoře školy školní kabinet. Vstup do něho byl zřízen z chodby v mezipatře školy. Budova s kabinetem byla spojena dřevěnou chodbou s okny od fary i od Nolčů.

Vyznamenání řídícího učitel

V květnu 1947 byl jako účastník národního boje za osvobození řídící učitel Benedikt Brejcha vyznamenán Československým válečným křížem 1947 a dekretem prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše.

Vrata školy

O prázdninách v roce 1937 byly vystaveny nové pilíře k vratům s vedlejší ohradní zdí a pořízena nová železná vrata.

Školní řád

Nabyl účinnosti1. Února 1938. Tento řád, v padesátých letech přepracovaný, dostávaly děti za trest třeba i stokrát psát, aby si žactvo řádně zapamatovalo svoje povinnosti.

Přesídlení žactva

Po vysídlení Němců z pohraničí po roce 1945 došlo k jeho novému osidlování lidmi z vnitrozemí a tím i z našeho okolí. Naše škola takto přišla o 25 dětí.

Na zdejší škole působilo mnoho vynikajících učitelů a ředitelů, kteří se nesmazatelně zapsali do podvědomí mnoha generací žáků.

Ředitelé a učitelé školy od roku 1965:

Školní rokŘeditelé a učitelé školyPočet třídPočet žáků
1964 – 1965Marta Šindelářová,  Dagmar Koppová225 + 18
1964 – 1965Marta Šindelářová,  Dagmar Koppová220 + 21
1965 – 1966Marta Šindelářová,  Dagmar Koppová216 + 22
1967 – 1968Anežka Šubrtová, Dagmar Koppová215 + 18
1968 – 1969Anežka Šubrtová, Dagmar Koppová218 + 22
1969 – 1970Anežka Šubrtová, Dagmar Koppová216 + 18
1970 – 1971Anežka Šubrtová, Jana Pavízová216 + 13
1971 – 1972Anežka Šubrtová, Jana Pavízová216 + 13
1972 – 1973Anežka Šubrtová121
1973 – 1974Anežka Šubrtová116
1974 – 1975Jarmila Kovářová117
1975 – 1976Jarmila Kovářová118
1976 – 1977Jarmila Kovářová, Anna Měsíčková214 + 13
1977 – 1978Jarmila Kovářová, Anna Měsíčková217 + 14
1978 – 1979Jarmila Kovářová, Anna Měsíčková221 + 14
1980 – 1981Jarmila Kovářová, Anna Měsíčková220 + 17
1981 – 1982Jarmila Kovářová, Anna Měsíčková220 + 20
1982 –  1983Jarmila Kovářová, Anna Měsíčková218 + 20
1983 – 1984Jarmila Kovářová, Jindřiška Červená220 + 20
1984 – 1985Jarmila Kovářová, Jindřiška Červená220 + 19
1985 – 1986Jarmila Kovářová, Jindřiška Červená217 + 20
1986 – 1987Jarmila Kovářová, Jindřiška Červená221 +20
1987 – 1988Jarmila Kovářová, Jaroslava Hajšmanová219 + 20
1988 -1989Jarmila Kovářová, Hana Moricová225 + 20
1989 – 1990Jarmila Kovářová, Hana Moricová224 + 21
1990 – 1991Jarmila Kovářová, Hana Moricová220 + 21
1991 – 1992Jarmila Kovářová, Hana Moricová220 + 21
1992 – 1993Jarmila Kovářová, Jindřiška Červená219 + 20
1993 – 1994Miroslava Cinkaničová, Jindřiška Červená219 + 19
1994 – 1995Miroslava Cinkaničová, Jarmila Kovářová, Jindřiška Červená217 + 17
1995 – 1996Jindřiška Červená, Jiří Matějek211 + 18
1996 – 1997Jiří Matějek, Miroslav Pražák, Kateřina Šolarová215 + 16
1997 – 1998Jiří Matějek, Miroslava Cinkaničová215 + 10
1998 – 1999Jiří Matějek, Miroslava Cinkaničová215 + 11
1999 – 2000Jiří Matějek, Miroslava Cinkaničová215 + 10
2000 – 2001Miroslava Cinkaničová, Jiří Matějek29 + 15
2001 – 2002Miroslava Cinkaničová120
2002 – 2003Miroslava Cinkaničová, Petra Kozáková215 + 12
2003 – 2004Miroslava Cinkaničová, Petra Kozáková212 + 15
2004 – 2005Zdeňka Hiclová, Jana Charvátová212 + 14
2005 – 2006Zdeňka Hiclová, Oldřiška Janečková212 +1 4
2006 – 2007Zdeňka Hiclová, Oldřiška Janečková212 + 12
2007 – 2008Zdeňka Hiclová, Oldřiška Janečková213 + 12
2008 – 2009Zdeňka Hiclová, Oldřiška Janečková210 + 16
2009 – 2010Zdeňka Hiclová, Oldřiška Janečková29 + 19
2010 – 2011Zdeňka Hiclová, Oldřiška Janečková210 + 19
2011 –  2012Zdeňka Hiclová, Oldřiška Janečková210 + 14
2012 –  2013Zdeňka Hiclová, Oldřiška Janečková210 + 17
2013 – 2014Zdeňka Hiclová, Oldřiška Janečková210 + 14
2014 – 2015Zdeňka Hiclová, Oldřiška Janečková28 + 16
2015 – 2016Zdeňka Hiclová, Oldřiška Janečková213 + 14
2016 – 2017Zdeňka Hiclová, Oldřiška Janečková215 + 14
2017 – 2018Pavel Litvan, Oldřiška Janečková215 + 14
2018 – 2019Oldřiška Janečková, Martina Pousková214 + 19
2019 – 2020Oldřiška Janečková, Martina Pousková222 + 13
2020 – 2021Oldřiška Janečková, Martina Pousková211 + 22
2021 – 2022Ředitelka: Martina Pousková
Vyučující: Šárka Otcová, Karolína Grigarová, Lenka Pousková
212 + 25

Fotogalerie

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.