Charakteristika školy

Základní škola Chválenice je škola malotřídní s pěti postupnými ročníky ve dvou třídách. I. třída – 1. a 2. ročník, II. třída – 3., 4. a 5. ročník, školní jídelnou, kuchyní, tělocvičnou, ředitelnou a kabinetem (sborovnou). Součástí školy je jedna třída mateřské školy. Ve školní kuchyni se vaří obědy pro školní děti i pro děti z MŠ. Škola má svou zahradu nově vybavenou průlezkami a pronajaté travnaté hřiště.

Základní školu a mateřskou školu  navštěvují žáci ze spádových obcí Chválenice, Želčany, Chouzovy a Nezbavětice. Do mateřské školy chodí 24 dětí.

Výuka probíhá v prvním patře ve dvou učebnách. Všechny učebny jsou světlé, teplé, jsou rozděleny na část pracovní a relaxační a jsou vybaveny novým žákovským nábytkem, audiovizuální a výpočetní technikou, v každé třídě je několik PC pro výukové programy s připojením na internet, ve všech třídách je interaktivní tabule (včetně MŠ). V prvním patře je také umístěna jedna učebna mateřské školy. Druhá učebna mateřské školy – ložnice, se nachází v přízemí, kde je také situována tělocvična, školní jídelna a školní kuchyně. Prostředí tříd a jejich vybavení je zaměřeno pracovně – je účelné vzhledem k charakteru všech prováděných činností. Pomůcky, texty a pracovní materiály jsou volně přístupné – mohou být používány i bez výslovného souhlasu učitele.

Pod vedením učitelů si děti tvoří veškerou vnitřní výzdobu samy. Chodby jsou plné dětských prací a dokonale zpracovaných dětských projektů. Škola je velmi pěkně vyzdobena. Prostředí působí esteticky – příjemně, barevně, vesele.

Prostory školy jsou stísněné, ale umožňují v plné míře realizovat výchovně – vzdělávací činnost.

Naše škola je státní školou a zřizovatelem je Obec Chválenice, která se stará o materiální zabezpečení chodu školy a v rámci svých omezených finančních možností pro ni dělá maximum.

Škola je umístěna ve velmi staré budově, která prodělala množství přestaveb, oprav a úprav. Další opravy budou postupem času vykonány.

Škola je na venkovskou školu velmi dobře vybavena výpočetní technikou, interaktivní tabulí, učebnicemi, alternativními učebnicemi, encyklopediemi, didaktickými pomůckami, počítačovými výukovými programy, sportovním náčiním, audiovizuální a informační technikou, kopírkou, tiskárnami, multifunkčním zařízením a dalšími potřebami a pomůckami umožňujícími efektivní vyučování.

Provoz základní školy a mateřské školy zajišťuje 5 pedagogických pracovnic, školnice a kuchařka. Personální podmínky výuky jsou velmi dobré: jsme stabilní pedagogický sbor, který se neustále profesně vzdělává, je přínosem pro kvalitní fungování školy a je schopen podílet se i na dalších činnostech ve škole.

Mateřská škola je v provozu od 6:45 hod. do 16:00 hod.

V základní škole se začíná vyučovat od 7:30 hod.

Zájmová činnost organizovaná školou

Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky – výtvarný – šikovné ručičky/kreativní, přípravnou angličtinu pro 1. a 2. r., angličtinu pro pokročilé, němčinu hrou, kroužek robotiky, pohybové aktivity a hry.  Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i další rozvoj dovedností.

S výukou informatiky začínáme od 3. ročníku. Předmět je zaměřen, kromě práce s výpočetní technikou a zpracování dat, na práci s výukovými programy a jejich využití, k procvičování a upevňování učiva z matematiky, českého jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy a na konverzaci v anglickém jazyce.

Škola se snaží svou činností naplňovat nezastupitelnou roli kulturního a společenského prvku v životě obce, proto připravuje každoročně řadu vystoupení a akcí nejen pro rodiče svých žáků, ale i pro ostatní občany.

Mezi výhody naší školy patří její rodinné prostředí. Spádové obce jsou blízko sebe a obyvatelé se znají. Díky nižšímu počtu žáků ve třídě se osobně znají všichni žáci, pedagogové i pracovníci školy. Je možné přistupovat individuálně ke každému žákovi, brát ohledy na jeho potřeby, dovednosti, možnosti. Klademe důraz na rozvoj a pěstování tolerance, slušnosti, přátelských vztahů mezi dětmi a vytváření pocitu sounáležitosti se školou a obcí. Nemáme větší problémy s kázní, šikanou ani jinými patologickými jevy. Žáky co nejvíce chválíme, vysvětlujeme a zdůvodňujeme a až na zcela výjimečné případy netrestáme. Nejlepším „trestem“ je absence pochvaly.

Dlouhodobá vzdělávací koncepce školy je zaměřena na samostatné myšlení, výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů. Činnost školy je směřována k podpoře aktivity a tvořivosti žáků, k vytváření prostoru pro jejich seberealizaci a k rozvoji přirozeného nadání, poskytuje žákům příležitost zažít úspěch, vytvořit si pozitivní vztah ke vzdělávání a motivaci k dalšímu celoživotnímu vzdělávání.

Základem je způsob učení, který staví na osobních předpokladech každého žáka. Používané metody jsou pro žáka zajímavé a motivující. Velmi častá je skupinová práce žáků. Důraz je kladen na propojování výuky s praktickými zkušenostmi žáků, např. metodou projektového vyučování a činnostním učením. Společné aktivity naší školy učí děti  veřejně vystupovat, zdravě soutěžit, pomáhat přírodě a ověřují jejich schopnost a nápaditost při přípravě různých výrobků a pomůcek.

Škola se zapojila v roce 2005 do programu Tvořivá škola. Základem metodiky tvořivé školy je soubor konkrétních činnostních postupů, které podporují zapojení všech žáků do výuky, dávají jim prostor k samostatným úvahám, tvorbě vlastních otázek a objevování poznatků. Za velmi důležité pokládáme, že činnostní učení vede nejen k pochopení a trvalému osvojení učiva, ale zároveň k rozvoji logického myšlení, komunikace a všech dalších klíčových kompetencí.  K základním pracovním metodám činnostního učení patří projektové vyučování, využití mezipředmětových vztahů, samoučení, práce ve skupinách, tvořivá práce s učebnicemi a didaktickými pomůckami. K žákovi se v rámci činnostního učení přistupuje jako k jedinečné osobnosti, která se aktivně podílí na vlastním vzdělávání. Učitel podporuje rozvoj vnitřní motivace žáků ve výuce, akceptuje náměty žáků, vytváří přirozený prostor pro poznávací aktivity a přijímá osobní odpovědnost za celkovou úroveň jejich vzdělanosti.

Mimo jiné byla škola zapojena do projektu Šablony III., který byl pro školu velkým přínosem. V současné době je ve škole realizován další dotační program, a to OP JAK (viz. metodika dotace č. 22_002/0007948-01).

Činnostní učení vytváří podmínky ke vzájemné komunikaci mezi učitelem a žákem, ale i mezi žáky navzájem, rozvíjí smysl pro týmovou práci a vede k přirozenému zapojení žáků se speciálními potřebami učení. Učitel je partnerem žáka, kdy partnerství můžeme charakterizovat jako aktivní podíl žáka na vyučování usměrňovaný učitelem. Nadřazenost učitele nad žákem se odehrává pouze v rovině intelektuální a etické.

Výsledkem činnostních postupů je zdravá individualita – žák zvídavý, aktivní, tolerantní, ohleduplný a otevřený. Činnostní vyučování vede přirozenou cestou k rozvoji tvořivosti, samostatného a logického myšlení. Žák se učí zvládat učivo jako základ k dalšímu učení a jeho využívání v životě.

Posláním malotřídní školy je, aby svými akcemi přispěla k rozvoji kulturního života v obci a zpětně k její účasti na životě školy.

 

Základní škola a mateřská škola Chválenice je velmi dobře vybavená venkovská škola, klidná, rodinná, otevřená všem dětem a rodičům. V naší škole se děti vzájemně lépe poznávají a cítí se dobře.

J.A.Komenský

„Žáci by měli být motivováni touhou uspět, ne strachem z neúspěchu.“

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ 

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.