Novinky ze školy

  1. 11. 2020 nastupuje k prezenční výuce 3., 4. a 5. ročník ZŠ a MŠ Chválenice.

Žáci 1. a 2. ročníku budou vstupovat do budovy v době 7,15 – 7,25 hod.

Vstup do budovy bude žákům 3., 4. a 5. ročníku umožněn v době 7,30  – 7,40hod.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce  2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním  způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W). – viz příloha

Vzhledem k nařízením zde uvedeným je nutné dodržet stanovené časy, aby se nepotkávali žáci z různých tříd. Žáci jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole (učebny, chodby, wc) a během celé výuky, nosit ochrannou roušku. Žák bude mít s sebou minimálně tři sterilní roušky v ochranném obalu a sáček na použité. Při vstupu do šatny si žák urychleně přezuje obuv a v bundě odchází do učebny. Použije desinfekci u hlavního vchodu, šatny.  Vzhledem k nařízenému častému větrání se může obléct ve třídě na dobu nezbytně nutnou do této bundy. V učebně si oděv odloží na opěradlo židle a připraví se na místě na výuku.

Desinfekci používá pravidelně, po návštěvě wc, před a po jídle, popř. podle potřeby.

Rozvrh hodin s ohledem na zákaz střídání vyučujících i skupin žáků bude upraven a žáci se s úpravami seznámí v pondělí.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.

Z tohoto důvodu nelze bohužel zajistit pobyt ve školní družině žákům 3. – 5. ročníku.

Obědy budou vydávány za zvýšených hygienických podmínek – žáci budou chodit do jídelny v malých skupinkách a vše bude pravidelně desinfikováno.

Po obědě žáci opouštějí školní budovu.

Věříme, že tuto situaci zvládneme společně tak, aby nedocházelo k žádným problémům.

 

Opatření PES pro oblast školství

_Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O AKTUALIZACI MANUÁLU K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021 VZHLEDEM KE COVID-19_rozšířený