Úvodní informace k začátku školního roku

Vážení rodiče,

 

dovolujeme si Vás upozornit na následující skutečnosti, které se blíží s nástupem do nového školního roku 2020/2021. Vzhledem k zvýšeným hygienickým nárokům Vás zveme na slavnostní uvítání školního roku, které se uskuteční
úterý 1. 9. 2020 v 8:00 v prostorách hřiště za školou, kde společně začleníme do kolektivu nové prvňáčky.

Společně s ostatními žáky po dlouhé odmlce vkročíme do školního roku s mnoha změnami, které jsou uvedeny níže v základních bodech a budou dále upřesněny ve Školním řádu, na základě doporučení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

 

Provoz a vnitřní režim základní školy:

 1. Žákům je umožněn vstup do školy v 7:00 (ne dříve)! Škola zajistí žákům vstup a pobyt v budově nejméně
  20 minut před začátkem vyučování. V čase od 7:15 budou odcházet do tříd. Ke vstupu je používán pouze hlavní vchod. Doprovod žáků (rodiče, prarodiče, aj.) nemá do budovy přístup. Návštěvy se ohlašují telefonicky od vchodu a jsou vpuštěny na základě bezpečnostního zařízení (zvonek).
 2. Vstup rodičů do budovy školy je omezen. Rodiče si děti vyzvedávají před školou, v případě nutnosti použijí zvonek u vchodu. Výjimku mají pouze rodiče dětí prvních tříd po dobu prvních dvou týdnů na začátku školního roku. Pokud si rodiče vyzvedávají děti ze ŠD, použijí zvonek a vyčkají příchodu svého dítěte před budovou školy.
 3. Rodiče vchází do budovy školy jen v neodkladných případech a na dobu nezbytně nutnou. V ostatních případech si telefonicky (emailem) smluví schůzku s vyučujícím, který rodiče vpustí do školy a monitoruje jeho pohyb v budově. Schůzky jsou sjednávány v čase od 7:00 do 7:20.
 4. Pro příchod a odchod ze školy lze používat výhradně hlavní vchod, pokud není pedagogickým pracovníkem určeno jinak. Při příchodu mimo začátek vyučování vpouští do školy žáky školnice, případně jiná pověřená osoba.
 5. Vstup do budovy je zabezpečen proti vniknutí neoprávněných osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově. Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně otevíratelné.
 6. Z hygienických důvodů (úklid školy, dezinfekce) není škola, školní tělocvična otevřena pro veřejnost a nebude možnost pronajímat prostory školy.
 7. Zadní vchod je určen pouze pro zaměstnance a pro zásobování školy.

Provoz a vnitřní režim mateřské školy:

 1. Mateřská škola je otevřena od 6:45. Do 7:30 mohou rodiče přivést děti do šatny, pomáhají s převlékáním a přípravou. Poté předávají děti v přízemí pedagogickému pracovníkovi mateřské školy. V 7:30 se odebírají do horního patra do hrací místnosti.
 2. V čase od 7:30 jsou příchozí děti po převlečení předávány školnici, která děti dále odvádí do hrací místnosti v horním patře.
 3. Vstup do budovy je umožněn pouze do 8:00 hod.
 4. Nikdo z rodičů bez předchozí domluvy s pedagogickým pracovníkem mateřské školy nevstupuje mimo vymezený prostor. Výjimku tvoří rodiče nově příchozích dětí, které mateřskou školu navštěvují poprvé po dobu počáteční adaptace.

 

Hygienická nařízení:

 1. Žákovi bude u vstupu měřena teplota odpovědnou osobou.
 2. Po celé škole jsou rozmístěny bezkontaktní dezinfekční stroje, každá osoba je po vstupu do budovy povinna použít dezinfekční přípravek.
 3. Dezinfekci žáci pravidelně používají po použití toalety, před jídlem a v případě další potřeby.
 4. Žáci pečlivě dodržují hygienické normy, myjí si ruce, udržují dostatečné odstupy od spolužáků. Na toaletách se neshlukují, chodí postupně.
 5. Žák má každý den dostatečné množství tekutin a papírových kapesníků.
 6. Ve škole budou k dispozici papírové utěrky, textilní ručníky budou do odvolání zakázány.
 7. V prostorách šatny budou mít všichni uklizené své místo. Budou používat vhodnou obuv a oděv. Převlečení na tělesnou výchovu a do ŠD bude uloženo v tašce (textilním pytlíku) s označením (jméno, nášivka, atp.) a umístí se do police.
 8. Všechny prostory se po jejich využití budou pravidelně dezinfikovat.
 9. Ve školní jídelně žáci dodržují pokyny učitele, sami nevyužívají příbory, skleničky, talíře, aj. – vše bude připraveno na stole. Hlavní jídlo si děti v dostatečných rozestupech vyzvedávají u výdejního okna, vrací se na své místo. Po každém použití jídelny bude použita dezinfekce.
 10. Po skončení výuky děti přecházejí do družiny, ti kteří ji nenavštěvují, opouštějí ihned budovu školy.