Důležité informace pro rodiče

Vážení rodiče,

prosím, přečtěte si následující důležité informace

 

Vycházíme z platného Metodického pokynu MŠMT pana ministra Roberta Plagy: „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“, přiložen v originále níže.

 

Veškerá opatření a ustanovení, vycházející z Dokumentu MŠMT, jsou v rámci pravidel neměnným rozhodnutím ředitele školy. Proto jakékoli porušení a nedodržování těchto zásad je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 

Podmínky, za kterých bude provoz ve škole od 25.5.2020 probíhat jsou tato:

 

Bude se jednat o mimořádný režim

 

Vzdělávání bude od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 nepovinné, nebude nutné omlouvat žáky, pokud nebudou k výuce od 25. 5. 2020 přihlášeni. Žádnému žákovi se absence nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

 

– naše učebny jsou malé, a proto se musí přistoupit k úpravě počtu žáků ve skupinách (kritéria si škola stanoví sama) s ohledem na vydané nařízení

 

– děti jsou rozděleny do skupin a nemění po celou dobu  – do 30.6. 2020 svoji skupinu, učebnu  ani svoji určenou učitelku ( se žáky z ostatních skupin se nestýkají)

 

při vstupu do školy budou žáci chodit v určených skupinách (složení žáků bude určeno podle konečného zájmu rodičů tak, aby bylo vyhověno požadavkům „Metodického pokynu“)

 

v 7,30 hod  vstoupí děti MŠ s paní učitelkou, která je přebírá (paní učitelka Markéta Nachtmanová, paní učitelka Mgr. Kateřina Bartoňová)

V 7,45 hod děti  skupina paní učitelky Mgr. Martiny Pouskové

V 8,00 hod skupina paní učitelky Mgr. Oldřišky Janečkové

 

Před vstupem do budovy bude všem žákům i pedagogům každý den měřena teplota bezkontaktním teploměrem

 • do školy mají zákaz vstupu všichni rodiče i prarodiče, doprovod dětí
 • ranní, ani odpolední družina nebude zajištěna

 

– žáci se v rozestupech dojdou přezout do šatny (společná s MŠ) – pouze se přezují a oděv si nesou s sebou a odeberou se do svých učeben – proběhne desinfekce rukou ( ruce si žáci utírají do jednorázových utěrek)

 

v  učebnách sedí žáci v lavicích po jednom podle daného předpisu – vzdálenost od ostatních lavic –  1,5 – 2 m

 

– na WC budou chodit skupiny střídavě v určené  liché a sudé přestávky – návštěva WC probíhá v nejnutnějším čase a opět žáci použijí desinfekci

 

– žáci se nezdržují během přestávek ve společných prostorách a po opuštění třídy si vždy navlékají roušku (během výuky podle situace si mohou roušku sejmout – neurčí-li pedagog jinak)

– každý žák má s sebou do školy minimálně dvě roušky na den (čisté, každý den vysterilizované a vyžehlené) v čistém sterilním sáčku a při výměně je ukládá do náhradního sáčku. Při manipulaci s rouškou žák dodržuje hygienická opatření a jde si vydesinfikovat ruce. Nikdy neodkládá roušku na lavici či židli.

 

– každý žák denně s sebou nosí dostatečné množství papírových kapesníků

 

– po 20 minutách pobytu v učebnách bude probíhat větrání v délce minimálně 5 minut

 

– žák si přinese svoji svačinu a své pití v plastové nádobě. Při jídle sedí na místě a po jídle si vše z lavice opět uklidí do aktovky a jde si umýt ruce. Pitný režim, na jaký jste byli zvyklí, vzhledem k současné situaci, je zrušen.

 

– výuka: vždy každý den opakování a procvičování učiva různými formami doplňování, opisování či ústně, přičemž má každý žák své psací potřeby, pastelky – fixy,  trhačku, své sešity a učebnice a nepůjčuje si je ani s ostatními spolužáky ani z majetku školy

 

žáci nebudou pracovat se školními pomůckami, nebudou si půjčovat knihy a ostatní věci v policích, nebudou se dotýkat počítačových soustav ani interaktivní tabule

 

– žákům je umožněno přinést si z domova vlastní četbu – kniha, časopis apod, kterou má k dispozici jen on, rovněž je povolena případně menší hračka

 

– v  případě příznivého počasí, se druhá část – zhruba po svačině –  dopoledního pobytu ve škole, přesune – opět s příslušnými rozestupy ve skupinách na školní hřiště – i zde je třeba počítat s rozestupy – nebudou zde žádná kolektivní cvičení, hry apod. (čtení, práce v prostoru apod.), žáci mají po celou dobu na obličeji roušky.(pokud do té doby nerozhodne vláda ČR jinak)

 

– žáci respektují a dodržují hygienická nařízení a pokyny pedagoga. Bez dovolení nesmí
opustit vymezený prostor.

 

– během výuky nebudou probíhat předměty výtvarná, pracovní, hudební a tělesná výchovy, prvouka, přírodověda a vlastivěda, anglický jazyk v omezené míře

 

– vše bude vyhrazeno na nejnutnější výukové oblasti (s ohledem na žáky pracující doma, rozsah učiva bude obdobný)

 

10,45 hod opouští první skupina učebnu (venkovní prostory školy), v 11,00 hod, druhá, v 11,30 hod opouští školu žáci MŠ. Žáky si po skončení dopoledního pobytu přebírá mimo školu dospělá osoba, není –li domluva jinak(v notýsku podepsaný rodič se žádostí, aby šlo dítě domů samo, s tím, že přebírá od té doby veškerou zodpovědnost – každý den s novým datem)

 

provoz v jídelně není zabezpečen z důvodů personálních, hygienických i materiálních – obědy se nesmí ani dovážet

–  paní kuchařka nastoupí na pracovní pozici uklízečky a bude se starat o úklid a čistotu ve škole – desinfekce všech madel, klik, vypínačů, vybavení školy, hygienického zázemí a veškerých ploch bude provádět nejen několikrát během pobytu žáků a pedagogů ve škole, ale zejména po ukončení pobytu žáků a pedagogů

 

– protože všichni chceme, aby zde bylo provedeno vše pečlivě a náležitým způsobem, konec dopoledních aktivit je nutné dodržet podle daného plánu.

 

Před nástupem a přijetím žáka platí

 

NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID-19 (ZVÝŠENÁ TEPLOTA, KAŠEL, NÁHLÁ ZTRÁTA CHUTI A ČICHU, JINÝ PŘÍZNAK AKUTNÍ INFEKCE DÝCHACÍCH CEST), NESMÍ VSTOUPIT DO ŠKOLY.

 

Žák, u něhož se objeví známky onemocnění, se aktivit ve škole neúčastní, zůstane v domácí karanténě a zákonný zástupce o této skutečnosti informuje ředitele školy.

 

Každé pondělí žák přinese podepsané vyplněné čestné prohlášení od rodičů s uvedenými pravdivými údaji

 

Pro přihlášení vašeho dítě k přítomnosti žáka ve škole od 25. 5. 2020 do 30. 6. je třeba vyplnit Přihlášku dítěte

 

Žák do školy nenastupuje za níže specifikovaných případů

 • společné soužití a setkávání s prarodiči (prarodič jako ohrožená skupina lidí)
 • nemoc cukrovkou
 • osob po transplantaci
 • chronickým onemocněním plic, středně závažným a závažným astma bronchiale
 • onemocnění srdce, vyšší tlak
 • porucha imunity
 • těžká obezita
 • farmakologicky léčený diabetes mellitus
 • chronické onemocnění ledvin
 • onemocnění jater
 • infekce horních a dolních cest dýchacích
 • jiná infekční onemocnění ( streptokokové a stafylokokové)
 • nebyl v uplynulých dvou týdnech předcházejícím nástupu do školy nemocen, nebo se s touto osobou nepotkal
 • MÁ-LI ŽÁK PROKAZATELNÉ ONEMOCNĚNÍ – ALERGIE, NAPÍŠE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DRUH – NA TRÁVU, PYLY, ROZTOČE APOD – Z DŮVODU URČENÍ DRUHU KAŠLE

– škola vede evidenci o docházce žáků do skupin

V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, je povinen zákonný zástupce informovat školu – sdělit důvody nepřítomnosti a znovu  se již žák do skupiny do konce školního roku nezapojuje.

 

za případnou možnou nákazu nenese škola zodpovědnost

 

– žáka bude informovat a seznamovat s platnými školními nařízeními zákonný zástupce žáka i pedagog.

V případě, že žák poruší opakovaně pravidla a neuposlechne příkazy, doporučení , může být z výuky vyloučen po předchozím telefonickém vyrozumění zákonného zástupce.

 

Pokud by během dne došlo k podezdření na infekt u žáka, bude izolován do příjezdu rodiče mimo ostatní osoby v samostatné místnosti.

 

Vzhledem k vyššímu počtu předem přihlášených žáků, budete včas informováni o příjetí – nepřijetí vašeho dítěte, které bude určeno na základně školou vymezených kritérií.

 

Mrzí nás současný stav situace a s ním související striktní nároky školy – dané ze zákona – pro částečné otevření a umožnění výuky v omezené míře pro rodiče žáků, pro něž je tato situace nelehká. Vezměte na vědomí, že bychom rádi spolupracovali v plném provozu, avšak dle základních norem, nejsme schopni všem vyjít vstříc.

 

Děkujeme za pochopení –  kolektiv pracovníků školy

 

 

Závazné přihlášení žáka k nástupu do školy ZŠ a MŠ od 25.5.2020

zasílejte prosím na

e- mail : zs-chvalenice@volny.cz nejpozději do 18.5.2020

 

V příloze najdete:

přihlášku vašeho dítěte do školní skupiny

– čestné prohlášení, které budete odevzdávat aktualizované  každé pondělí v době docházky vašeho dítěte

– manuál MŠMT „„Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/202“

 

ochrana_zdravi_zs

Znovuotevření školy – dopis rodičům od 25.5.2020

cestne_prohlaseni (1)

Základní škola a mateřská škola Chválenice